Přihlásit

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Naše Tipovačka"

Tato pravidla upravují podmínky soutěže „Naše Tipovačka" (dále jen „Soutěž") a jsou jediným dokumentem, který zcela a závazně upravuje pravidla této soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, Česká republika, IČ: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Pořadatel").

Organizátorem soutěže, který poskytuje praktické kroky při jeho organizaci, je Sport Invest Marketing, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 27368637, DIČ: CZ27368637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15867 (dále jen „Organizátor").

Podmínky soutěže, místo a doba trvání

Naše Tipovačka – BEIJER HOCKEY GAMES v rámci EURO HOCKEY TOUR (11. – 14. 2. 2021)

Soutěž se bude konat od 11. 02. 2021 do 14. 02. 2021 (dále jen „Soutěžní období").

V případě, že dojde k odložení některého z utkání nebo k přerušení či zrušení celé soutěže, vyhrazuje si Pořadatel a Organizátor soutěže právo na změny v Soutěži.

Soutěž se bude konat na internetových stránkách soutez-skoda.cz a eht.soutez-skoda.cz/ (dále jen „webová stránka Soutěže"), kde probíhá především komunikace s účastníky a tipovací soutěž.

Soutěžící

Soutěže se může účastnit každý, kdo dosáhl věku nejméně 18 let a má bydliště v České republice.

Pro účast v Soutěži je nutné se kdykoliv během Soutěžního období zaregistrovat na webové stránce Soutěže a potvrdit bezpodmínečně přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (přihlášky) je poskytnutí osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (nepovinný údaj), kraj (ve kterém bydlím) a oblíbený hokejový klub (nepovinný údaj).

Každý účastník se může registrovat pouze jednou a pouze pod svým vlastním jménem a e-mailem a Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo zkontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby zaměstnané nebo v podobném vztahu s Pořadatelem nebo Organizátorem, nejsou způsobilé k účasti v Soutěži, stejně jako osoby v podobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajišťováním Soutěže, jejich rodinnými příslušníky a osobami, které jsou kterékoliv z uvedených osob blízké.

Mechanismus Soutěže, hodnocení výherců

Úkolem soutěžícího je se zaregistrovat na webové stránce Soutěže a zapsat tipy na jednotlivé zápasy v rozpisu utkání.

Tipovací soutěž probíhá v období konání turnaje Beijer Hockey Games.

Výherci budou určeni na základě pořadí dle tipů a konečného bodování v tabulce.

Pořadatel soutěže informuje výherce prostřednictvím e-mailu a telefonicky následující den po skončení Soutěže a výherce bude požádán, aby poskytl údaje nezbytné pro předání nebo odeslání Výhry nebo pro další komunikaci. Pokud výherce opakovaně nereaguje ani na e-mail odeslaný Pořadatelem soutěže, nebo neposkytne-li kontaktní údaje do 24 hodin po odeslání e-mailu, jeho nárok na výhru zaniká bez jakékoli náhrady.

Bodování „Naše Tipovačka"

 • Přesně trefený výsledek (i po prodloužení/nájezdech) – 7 bodů (Soutěžící tipne 3:1, reálný výsledek bude 3:1)
 • Trefený vítěz utkání a správný rozdíl ve skóre – 5 bodů (Soutěžící tipne 3:2, reálný výsledek bude 4:3)
 • Trefený vítěz/poražený a góly vstřelené jedním z týmů – 3 body (Soutěžící tipne 3:0, reálný výsledek bude 3:1)
 • Trefený vítěz utkání, ale netrefené góly ani jednoho týmu – 2 body (Soutěžící tipne 4:2, reálný výsledek bude 3:1)
 • Trefené góly jednoho z týmů – 1 bod (Soutěžící tipne 3:1, výsledek bude 0:1)

Popis cen

V soutěži od 11. 02. 2020 do 14. 02. 2021 bude oceněno celkem nejlepších 5 (pět) soutěžících na základě vyhodnocení po skončení soutěže.

 1. místo - Podepsaný dres Michala Birnera, kulich s logem Českého hokeje, šála České hokejové reprezentace, rouška s logem Českého hokeje, puk ŠKODA AUTO
 2. místo - Dres České hokejové reprezentace, šála České hokejové reprezentace, rouška s logem Českého hokeje
 3. místo - Dres České hokejové reprezentace, šála České hokejové reprezentace
 4. místo - Šála České hokejové reprezentace, rouška s logem Českého hokeje
 5. místo - Šála České hokejové reprezentace

Osobní údaje

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, případně, pokud v rámci komunikace s Organizátorem či Pořadatelem soutěže poskytne v souvislosti se soutěží telefonní číslo či jiný podobný kontaktní údaj, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje").

Správcem osobních údajů je Pořadatel.

Předané osobní údaje jsou využity k zařazení konkrétní osoby mezi účastníky soutěže, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti vykonává Pořadatel ve spolupráci s organizátorem soutěže.

Právním titulem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 1 rok ode dne ukončení Soutěže.

Osobní údaje mohou být zpracovávány nebo Pořadatelem poskytnuty Organizátorovi soutěže.

Soutěžící má v rámci zpracování osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Právo na omezení nebo blokaci zpracování osobních údajů
 • Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu
 • Právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se Soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v Soutěži.

Seznamte se prosím s podrobnostmi zpracování osobních údajů Pořadatelem za účelem pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži na https://www.skoda-auto.cz/sluzby/memorandum-ucastnik-souteze.

V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na Pořadatele na adrese jeho sídla nebo na e-mail dpo@skoda-auto.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Pořadatel informuje soutěžící, že na Webové stránce soutěže může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies"), a to za účelem usnadnění technického chodu této webové stránky, k provedení Soutěže a k dalším marketingovým účelům Pořadatele. Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.

Ostatní ustanovení a podmínky

Přesné specifikace výhry určí výhradně Pořadatel. Zobrazení Výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené výherci v důsledku použití Výhry.

Výherci nejsou oprávněni požadovat finanční nebo jiné druhy plnění jako náhradu výhry. Pořadatel není jinak povinen poskytnout výherci plnění jakýmkoliv jiným způsobem a výherci nebudou mít nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Pořadatele, které není výslovně uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za kvalitu a množství výher poskytnutých třetími stranami. Odpovědnost za případné vady je nutné uplatnit přímo u dodavatele výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit výhry podle vlastního uvážení.

Soutěžící může být ze Soutěže vyloučen, pokud Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly Soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v Soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo Organizátor jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy Pořadatele nebo Organizátora, může být ze Soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze Soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají Pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla Soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k odesílání soutěžních odpovědí a jinému jednání v rámci Soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci Soutěže Pořadatel nebo Organizátor zaviní.

Pořadatel ani Organizátor neposkytují v souvislosti se Soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v Soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže, včetně posouzení splnění podmínek Soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se Soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícími, Organizátorem a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli nedoručené zprávy nebo za nedoručení výhry.

Pořadatel rozhodne s konečnou platností o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách.

Pořadatel si vyhrazuje právo zkrácení, odložení, pozastavení nebo zrušení Soutěže nebo změnu nebo doplnění těchto pravidel během doby Soutěže, a to oznámením na Webové stránce soutěže. Pořadatel není povinen poskytnout žádnou kompenzaci za zkrácení, odložení, pozastavení či zrušení Soutěže, ani za změnu jejích pravidel.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na eht.soutez-skoda.cz/pravidla-souteze/ a v provozovně Organizátora.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

Nezaškrtnutím uděluji svůj souhlas s tím, aby ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, Česká republika, IČ: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození, adresa a moment opuštění registrace (dále jen „Osobní údaje"), za účelem zasílání marketingových sdělení společnosti ŠKODA AUTO.

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku.

Beru na vědomí, že:

 • ke zpracování mých Osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu, přičemž udělení souhlasu je zcela dobrovolné;
 • tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu info@soutez-skoda.cz nebo osobně pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • mám právona přístup k Osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR").

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

V Praze dne 08. 02. 2021

Top